Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego
sklep.bazart.com.pl

Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem sklep.bazart.com.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego „Obrazy Piaskowe”, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
Stanisław Podhajski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno Handlowa – „Art” Stanisław Podhajski, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Sadowa 22, 63-400 Ostrów, NIP: 6220010274, REGON: 250500418, telefon kontaktowy: +48 501 720 139, adres poczty elektronicznej: biuro@bazart.com.pl, zwany dalej Sprzedawcą.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

§ 1 Definicje

⦁ Administrator danych osobowych – Sprzedawca.
⦁ Czas realizacji zamówienia – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.
⦁ Czas dostawy – czas między przekazaniem zamówienia Przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi.
⦁ Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
⦁ Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
⦁ Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
⦁ Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
⦁ Klient :
⦁ osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
⦁ osoba prawna,
⦁ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
– która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
⦁ Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
⦁ Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
⦁ Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.
⦁ Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
⦁ Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
⦁ Sprzedawca – Stanisław Podhajski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno Handlowa – „Art” Stanisław Podhajski, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Sadowa 22, 63-400 Ostrów, NIP: 6220010274, REGON: 250500418, telefon kontaktowy: + 48 501 720 139, adres poczty elektronicznej: biuro@bazart.com.pl.
⦁ Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod domeną sklep.bazart.com.pl, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
⦁ Towar – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome, będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
⦁ Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
⦁ Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
⦁ Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).
⦁ Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.

§ 2 Informacje ogólne

⦁ Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
⦁ Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów nie będących Konsumentami lub tylko Konsumentów).
⦁ Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej sklepu.
⦁ W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.
⦁ Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie sklepu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.
⦁ Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
⦁ Zakupu towaru może dokonać wyłącznie Klient, posiadający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
⦁ Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
⦁ Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu.
⦁ W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
⦁ Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
⦁ Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie ze sklepu internetowego to:
⦁ komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
⦁ przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
⦁ dostęp do poczty elektronicznej.

§ 3 Korzystanie ze sklepu internetowego

⦁ Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:
– telefoniczny, pod numerem +48 501 720 139, w godzinach 800 – 1800, w dni robocze.
– mailowy, wysyłając maila na adres: sklep@bazart.com.pl.
⦁ Sprzedaż towarów dostępnych w sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.
⦁ Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego jest dobrowolne.
⦁ W celu prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
⦁ Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast informacji odnośnie cen dostaw i kosztów z nimi związanych.
1. O kosztach dostawy, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży oraz o kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
2. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
3. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w sklepie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
4. W sklepie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: formularz kontaktowy, formularz zamówienia, opinie. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie sklepu.
5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: sklep@bazart.com.pl
6. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.
7. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
8. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które mają charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.
§ 4 Usługa elektroniczna „opinie”

⦁ Usługa elektroniczna „opinie” świadczona jest nieodpłatnie.
⦁ Sprzedawca umożliwia Klientom dodawanie opinii na temat towarów dostępnych w sklepie.
⦁ Skorzystanie z powyższej usługi elektronicznej możliwe jest po kliknięciu przy każdym produkcie zakładki „opinie”, ocenie produktu w skali od 1 do 5 gwiazdek, wprowadzić nazwę, e-mail, a następnie uzupełnić swój komentarz i zatwierdzić go przyciskając „dodaj opinię”. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wystawienia opinii.
⦁ Usługa świadczona jest na czas oznaczony, czyli od momentu rozpoczęcia pisania opinii, a kończy się z chwilą jej zatwierdzenia lub w momencie odstąpienia od wystawienia opinii.

§ 5 Formularz kontaktowy

⦁ Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
⦁ Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
⦁ Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
⦁ Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
⦁ W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „kontakt”, a także podać prawidłowy adres poczty elektronicznej, opcjonalnie wpisać imię i nazwisko, numer telefonu ,oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „wyślij”.

§ 6 Zasady składania zamówienia

⦁ Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.
⦁ Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
⦁ Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
⦁ Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
⦁ Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.
⦁ Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór towaru i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Zamówienie towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
⦁ Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego).
⦁ Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu w celu kontaktu kuriera z klientem. Klienci będący Przedsiębiorcami, którzy chcą dokonać zamówienia zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu ze sprzedającym telefonicznie lub poprzez e-mail. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych towarów. Podanie danych jest konieczne do realizacji zamówienia.
⦁ Po dokonaniu wyboru towarów, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu jednego ze sposobów dostawy oraz formy płatności z dostępnych w sklepie, Klient akceptuje treść regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności i z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
⦁ Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego towaru, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
⦁ Klient potwierdza zamówienie kliknięciem w link przesłany w wiadomości e-mail, który zawiera numer zamówienia.
⦁ Klient do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma możliwość edytowania zamówienia.

§ 7 Płatność i dostawa
⦁ Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (w szczególności opłat za transport, dostarczenia i usług pocztowych). Są one wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.
⦁ Towary są dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie składania zamówienia.
⦁ Sprzedawca umożliwia następujące metody dostawy zamówionego towaru:
⦁ Klient może skorzystać z przesyłki pocztowej,
⦁ Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej.
⦁ Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:
⦁ płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze: 89 1050 1201 1000 0022 1339 3909,
⦁ płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności:
– PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, KRS: 0000347935, aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej: https://www.przelewy24.pl/.
⦁ Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy, a także dostępnych płatności zamieszczone są na stronie sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność”.
⦁ Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które są dołączane do zamówionego towaru.
⦁ Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności (płatności elektroniczne) lub też płatność kartą płatniczą, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia umowy sprzedaży).
⦁ W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
⦁ Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
⦁ Klient jest na bieżąco informowany o wysokości kosztów dostawy, które są widoczne w formularzu zamówienia.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

⦁ Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar, który jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
⦁ Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez wybranego Kuriera/Przewoźnika.
⦁ Sprzedawca informuje, że sprzedawane towary mogą być również personalizowane, tj. wykonywane według szczególnych parametrów podanych przez Klienta, na Jego specjalne życzenie. W celu skorzystania z takiej opcji, należy napisać wiadomość e-mail do Sprzedawcy, zadzwonić do Sprzedawcy przed dokonaniem zamówienia. Koszt zamówienia jest uzależniony od wymagań, a czas oczekiwania na taki produkt jest ustalany indywidualnie z klientem. Szczegółowe informacje zostaną podane bezpośrednio w trakcie składania zamówienia. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb.
⦁ Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
⦁ Zamówiony towar każdorazowo jest zapakowany w sposób, który odpowiada jego właściwościom. Sprzedawca zapewnia, że dany towar jest odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu, zalaniu itp.
⦁ Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru Kurierowi przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail, stanowiącą potwierdzenie.
⦁ Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionego towaru oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą koszty dostawy i podatek VAT, jak również płatności, które należy uiścić.
⦁ Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z Jego wyborem.
⦁ Czas dostawy zamówienia jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
⦁ W przypadku towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin.
⦁ Jeżeli Klient wybrał płatności przelewem, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności lub kartą płatniczą (kredytową lub debetową) za zamówiony towar to początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
⦁ W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zamówienia, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy towaru.
⦁ Klient ma również możliwość anulować lub zmienić zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
⦁ W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.
⦁ Po otrzymaniu przesyłki, Klient lub osoba upoważniona powinna w miarę możliwości zbadać paczkę czy nie jest ona uszkodzona, zalana, czy zawartość opakowania jest nienaruszona. Klient powinien w miarę możliwości w obecności Kuriera, sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
⦁ W przypadku, gdy towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą do Klienta o nieprzyjmowanie przesyłki. Powyższe zalecenia w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych regulaminem. Zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie wskazanego powyżej protokołu uszkodzenia towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.
⦁ W razie nieobecności Klienta pod wskazanym adresem do dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub też podejmie próbę kontaktu, dzwoniąc pod numer podany w trakcie składania zamówienia w celu ustalenia ponownej daty doręczenia zamówionego towaru. Jeżeli Kurier/Przewoźnik odeśle paczkę na adres Sprzedawcy, to Sprzedawca skontaktuje się ponownie z Klientem w celu ustalenia nowego terminu i kosztów dostawy.
§ 9 Odstąpienie od umowy

⦁ Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.
⦁ Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez Niego innej osoby niż Przewoźnik zamówionego towaru.
⦁ Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie na adres siedziby lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 regulaminu.
⦁ W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
⦁ W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie sklepu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Klient może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego formularza.
⦁ Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
⦁ Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
⦁ Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
⦁ Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
⦁ Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
⦁ Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
⦁ Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.
⦁ Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do Niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Reklamacja i gwarancja

⦁ Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.
⦁ Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.
⦁ Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
⦁ Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@bazart.com.pl
⦁ Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres siedziby Sprzedawcy.
⦁ Jeżeli uprawnienia te wykonuje Klient będący Konsumentem, koszty dostawy są po stronie Sprzedawcy.
⦁ W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
⦁ W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:
⦁ dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,
⦁ datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia,
⦁ przedmiot reklamacji,
⦁ żądanie Konsumenta.
⦁ W celu złożenia reklamacji, Klient może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego na stronie, który jest dostępny w zakładce „ Formularz reklamacyjny”.
⦁ Sprzedawca na stronie sklepu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego może skorzystać Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.
⦁ W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.

§ 11 Przedsiębiorcy

⦁ Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do Przedsiębiorców, czyli Klientów nie będących Konsumentami.
⦁ W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach regulaminu zawartych w § 20 (dotyczącym tylko Przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 20.
⦁ Klient będący Przedsiębiorcą w celu złożenia zamówienia jest zobowiązany skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą telefonicznie lub poprzez e-mail przed złożeniem zamówienia.
⦁ Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
⦁ W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
⦁ Klient będący Przedsiębiorcą może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
⦁ W przypadku zgłoszenia reklamacji należy jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia, skontaktować się ze Sprzedawcą.
⦁ Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru Przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi za opóźnienia w przewozie przesyłki. W przypadku dostawy towaru dokonywanej za pośrednictwem Przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Przewoźnika.
⦁ Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego towaru w przypadku Klientów nie będących Konsumentami jest faktura.
⦁ W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności, w tym także może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
⦁ W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym oraz bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia, umowę o świadczenie usług elektronicznych.
⦁ Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
⦁ Sprzedawca informuje, iż wszystkie spory między sklepem internetowym a Klientem niebędącym Konsumentem będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

⦁ Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
⦁ Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
⦁ Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
⦁ Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
⦁ Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a sklepem. W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
⦁ Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.
§ 13 Dane osobowe w sklepie internetowym

⦁ Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
⦁ Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
⦁ Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 14 Postanowienia końcowe

⦁ Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.
⦁ W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
⦁ Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
⦁ Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
⦁ Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.
⦁ Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

 

Close Menu
×
×

Koszyk